Leje- og leveringsbetingelser hos Lejnemt.dk

§ 1. Almindelige bestemmelser og definitioner

Stk. 1. Leje- og leveringsbetingelser er udarbejdet af Lejnemt.dk og finder anvendelse ved indgåelse af aftaler om leje, levering samt returnering af materiel omfattet af parternes aftale.

Stk. 2. I det følgende betegnes udlejeren som Lejnemt.dk, med hvilken lejer indgår aftale med.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse sker. Alle fravigelser af betingelserne skal være skriftlige for at have gyldighed mellem parterne.

​Stk. 4. Ved lejeperiode forstås det tidspunkt, hvor materiellet, inklusive tilbehør, anses for at være leveret fra Lejnemt.dk til lejer og indtil det tidspunkt, hvor dette er returneret efterkontrolleret og optalt af Lejnemt.dk enten på vores lager eller på lejers adresse sammen med lejer.

​Stk. 5. Ved “mangler” forstås at materiellet eller noget af det medfølgende tilbehør påføres en værdiforringende beskadigelse eller ikke længere fremtræder i samme stand, herunder vedligeholdelsesmæssig stand, som da det blev leveret.

​Stk. 6. Ved levering forstås den dag, hvor lejer afhenter henholdsvis får leveret eller opsat det lejede materiel.

​Stk. 7. Ved returnering forstås den dag, det lejede materiel afhentes af, henholdsvis leveres til, Lejnemt.dk.

​Stk. 8. En lejeaftale kan fra lejers side kun betragtes som endelig indgået såfremt der foreligger en skriftlig bekræftelse på ordren.

​Stk. 9. Lejekontrakten er bindende for lejer når denne har bekræftet denne enten med sin underskrift, eller pr. e-mail. Lejer bekræfter samtidig hermed at have accepteret de fremsendte lejebetingelser.

Stk. 10 Lejeaftalen kan kun tegnes af myndige personer, såfremt dette ikke overholdes betragter Lejnemt.dk det som dokument falsk.

§ 2. Godkendelse og levering

Stk. 1. Det er lejers ansvar at indhente eventuel tilladelse og godkendelse til opstilling og anvendelse af det lejede hos de offentlige myndigheder.

Stk. 2. Eventuel udgift til Koda eller Grammex er udlejer uvedkommende.

​Stk. 3. Ønsker lejer forlystelsen opstillet på opstillings-stedet, skal dette aftales i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten. Såfremt lejer ønsker forlystelsen opstillet anses levering først at være sket når denne er fremkommet til lejerens anvendelsessted.

§ 3. Opstillingspladsen

Stk. 1. Medmindre andet er aftalt, forudsættes opstillingspladsen ved levering

​a) at være af en sådan beskaffenhed, at forlystelsens forankring kan ske på en betryggende og forsvarlig måde.

b) at være plan og ryddet, således at evt. opsætning vil kunne finde sted ved levering.

c) at være forsynet med tilstrækkelig strømforsyningskilde /-er til forlystelsen i henhold til Lejnemt.dk bestemmelser herom i lejekontrakten.

d) at i givet fald at være forsynet med adgang til vand med slangetilslutning, såfremt Lejnemt.dk kræver dette i henhold til lejekontrakten.

e) at være forsynet med et kørefast underlag, hvor forlystelsen kan aflæsses.

Stk. 2. Lejer sørger for, såfremt Lejnemt.dk anmoder herom, at der ved levering er et tilstrækkeligt antal personer til stede, som kan være udlejer behjælpelig ved forlystelsens aflæsning, nedtagning og læsning.

​Stk. 3. Såfremt opstillingspladsen ikke er klargjort som aftalt mellem parterne til den aftalte leveringstid, og der derved opstår ventetid, vil Lejnemt.dk kunne kræve betaling for ventetiden.

§ 4. Lejers ansvar

Stk. 1. Det er lejers ansvar, at der er etableret frie tilkørselsforhold for lastbiler eller kran til det/de aftalte opstillingstedet (-er).

​Stk. 2. Lejer har ansvaret for, at der i forbindelse med oppustelige eller mekaniske aktiviteters anvendelse er opsynspersonale til rådighed, samt at opsynspersonellet er informeret om aktivitetens korrekte anvendelse og betjening i henhold til den udleverede betjeningsvejledning.

Stk. 3. Lejer har ansvaret for, at aktiviteten alene anvendes af det publikum, som i henhold til den udleverede betjeningsvejledning må benytte denne.

Stk. 4. Lejer forpligter sig til at orientere det publikum, der anvender forlystelsen om, at benyttelsen sker på dennes eget ansvar.

​Stk. 5. Lejer bærer risikoen for enhver form for person-skade som måtte ske, herunder ansvaret for skader på de medhjælpere, som lejer stiller til Lejnemt.dk rådighed, medens forlystelsen er i lejers rådighed.

§ 5. Lejnemt.dk ansvar

​Stk. 1. Lejnemt.dk indestår for, at det lejede er godkendt til anvendelse til sit formål i henhold til de i Danmark gældende regler herfor.

Stk. 2. Lejnemt.dk har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vand-ledninger, der måtte befinde sig på forlystelsens opsætningsareal.

§ 6. Generelt om prisforhold i forbindelse med leje

Stk. 1. Vedrørende lejepriser gælder en individuelle Lejnemt.dk til enhver tid gældende prisliste (se § 21) og betalingsbetingelser (se § 20) i øvrigt.

​Stk. 2. Erstatningsprisen afregnes i henhold til Lejnemt.dk til enhver tid gældende regler og priser.

Stk. 3. Ydelser, salgsvarer og skaffevarer faktureres til Lejnemt.dk til enhver tid gældende dagspris på leveringsdagen.

Stk. 4. Såfremt der ved returnering skal ske ompakning af udstyr i henhold til Lejnemt.dk anvisninger herom, er Lejnemt.dk berettiget til at beregne en pris herfor.

Stk. 5. Eventuel rengøring af udstyr sker efter Lejnemt.dk til enhver tid gældende priser herfor.

§ 7. Forsinkelse

Stk. 1. Lejer forpligter sig til at betale den i aftalen gældende dags-pris pr. påbegyndt døgn i forbindelse med dennes forsinkelse i forbindelse med returnering af lejet udstyr i forhold til den mellem parterne aftalte dato.

Stk. 2. Lejnemt.dk forbeholder sig i denne situation at kræve erstatning for evt. yderligere tab, som Lejnemt.dk måtte lide i forbindelse med lejers forsinkelse.

§ 8. Forsikring

​Stk. 1. Beskadiges eller bortkommer det udlejede medens dette er i lejers varetægt er lejer forpligtet til at erstatte Lejnemt.dk det tab denne måtte lide som følge heraf.

​Stk. 2. Udover leje hos Lejnemt.dk betales p.t. 7,50 % af lejen tildækning af afbestilings forsikring.

§ 9. Erstatningspligt

​Stk. 1. Risikoen for personskade, medens det lejede materiel er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som lejer måtte stille til Lejnemt.dk rådighed, bæres af lejer.

Stk. 2. Lejer har fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede medens dette er i dennes varetægt.

§ 10. Kontrol af det lejede

​Stk. 1. Lejer er forpligtet til at kontrollere det lejede inden ibrug-tagning. Mangler herved skal meddeles Lejnemt.dk inden ibrugtagning, således at Lejnemt.dk kan udbedre en eventuel mangel inden det lejede tages i brug. Lejnemt.dk er ikke ansvarlig for mangler opstået efter ibrugtagning.

Stk. 2. Der vil ved returnering af det lejede materiale generelt være mulighed for, at der kan foretages en fælles gennemgang af det lejede udstyr. Ønske herom skal fremsættes overfor lejer skal i behørig tid inden returnering.

§ 11. Opbevaring af det lejede materiale

​Stk. 1. Lejer er, i de perioder, hvor det lejede udstyr ikke anvendes, forpligtet til at opbevarede dette i aflåst lokale eller under behørig bevogtning.

Stk. 2. Udstyr af særlig følsom karakter skal opbevares frostfrit.

§ 12. Nedtagning eller returnering af lejet materiale

​Stk. 1. Lejer er ved nedtagning/returnering af det lejede materiale forpligtet til at følge Lejnemt.dk vejledning herom. Såfremt dette ikke sker, har Lejnemt.dk, på lejers regning, ret til at,

a) foretage ompakning,

b) at afhente det lejede på et senere tidspunkt med opkrævning af fragt,

c) at komme retur dagen efter med opkrævning af en ekstra dags leje samt ekstra kørsel.

§ 13. Rengøring af udstyr

​Stk. 1. Lejer har ved nedtagning/pakning af udstyr pligt til at sørge for at følge Lejnemt.dk rengøringsbetingelser og vejledning herom.

Stk. 2. Såfremt rengøring ikke har fundet sted i overensstemmelse med ovenstående, har Lejnemt.dk ret til at fremsende faktura, for dennes rengøring. Prisen herfor fremgår af den enkelte Lejnemt.dk til enhver tid gældende prisliste.

§ 14. Transport

​Stk. 1. Etageaflæsning, ekstra lange bæreveje og lignende afregnes og sker efter den enkelte Lejnemt.dk til enhver tid gældende prisliste.

​Stk. 2. I det tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en lukket vogn, i en lukket trailer eller i øvrigt efter Lejnemt.dk anvisning.

§ 15. Forsinkelse

​Stk. 1. Lejer forpligter sig til at betale den i prislisten aftalte dagspris pr. påbegyndt døgn i forbindelse med dennes forsinkelse ved returnering af det lejede materiel til den aftalte dato.

Stk. 2. Lejnemt.dk forbeholder sig i den i stk. 1 nævnte situation, at kræve erstatning for evt. yderligere tab, som Lejnemt.dk måtte lide i forbindelse med lejers forsinkelse.

§ 16. Force majeure

​Stk. 1. Lejnemt.dk forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning eller afhentning i tilfælde af, at force majeure lignende tilstande forhindrer Lejnemt.dk i at opfylde sine forpligtelser, i henhold til aftalen.

§ 17. Lejers misligholdelse

​Stk. 1. Såfremt lejer undlader at betale forfaldne ydelser, herunder depositum, morarenter, eller i øvrigt på nogen måde tilsidesætter bestemmelserne i nærværende kontrakt, er udlejer berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed samt at kræve erstatning efter dansk rets, almindelige regler herom.

§ 18. Annullering

​Stk. 1. Ved afbestilling senere end 30 dage før aftalte lejedato skal der betales 25 % af den samlede lejepris. Hvis det sker senere end 7 dage før den aftalte lejedato, skal der betales 100 % af den samlede lejepris. Dette gælder ligeledes for ikke afhentet udstyr.

§ 19. Værneting og lovvalg

​Stk. 1. I tilfælde af retstvist mellem parterne er Lejnemt.dk hjemsted i Svinninge værneting for begge parter.

​Stk. 2. Fortolkning af nærværende leje- og leveringsbetingelser med tilhørende bilag samt udfyldning af disse, skal ske efter dansk ret.​

§ 20. Betalingsbetingelser

Stk. 1. Det aftalte beløb for lejen af det bestilte lejemateriale samt leverings, forsikring, rengøring, afhentning, depositum på 1000.- kr. betales minimum 14 dag før leje, eller når aftale indgås.

​Stk. 2. Det betalte depositum modregnes forbrug, samt evt. erstatninger ved ødelæggelser af div. ting.

​Stk. 3. Der underskrives 2 eksemplar af kontrakten – hver part får et underskrevet eksemplar.

Stk. 4. Den indgåede lejeaftale er bindende.

§ 21. Prisliste

Stk. 1. Alt leveres med de nødvendige kabler og udstyr. Alle priser er inkl. moms dog uden transport.

​Stk.2. Levering af udstyr koster, med udkørsel fra Svinninge start pris 300.- kr. + 5,00 kr. pr. km.

Stk. 3. Afhentning af udstyr koster, med udkørsel fra Svinninge start pris 300.- kr. + 5,00 kr. pr. km.

Stk. 4. Tekniker til hjælp med opsætning og nedtagning koster pr. påbegyndt time kr. 450,-

Stk. 5. Hvis tekniker tilkaldes, grundet fejlbrug, ukendskab eller lign. faktureres et gebyr på 500 kr. pr. time + kørsel som er 5,00 kr. pr km. Statens takster.

Stk. 6. Gebyr på 10,- kr. pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for, at samtlige kabler er korrekt oprullet

Stk. 7. Ikke ordentligt rengjort maskine ved afleveringen, vil koste 500.- kr. for rengøring

Stk. 8. Karaoke plader der er blevet ødelagt, vil der blive modregnet 400.- kr. depositum.

​Stk. 9. Mikrofon der er blevet ødelagt, vil der blive modregnet 625 kr. i depositum

Stk. 10. Mikrofonledningen der er ødelagt, vil der blive modregnet 275.- kr. i depositum.

§ 22. Forbrugsstoffer

Stk. 1. Der må kun bruges Lejnemt.dk ´s forbrugsstoffer i maskinerne.

Stk. 2. Der vil altid følge ekstra forbrugsstoffer med udover det der er aftalt, dette tages naturligvis retur uden ekstra beregning, og eventuelt forbrug afregnes med dagspriserne.